Vecka 8: Rebecca Borg, Eric Haraldsson, Cilla Dalén och Peter Rydén

Rebecca Borg är skolbibliotekarie på Centrumskolan och Eric Haraldsson är skolbibliotekarie på Centrumskolan och Ringsbergskolan i Växjö. De är även skolbibliotekssamordnare i Växjö kommun. Tillsammans driver de webbplatsen ibiblioteket.se, som ger skolbibliotekarier, lärare och elever tillgång till ett kvalitetsgranskat digitalt bestånd.

Cilla Dalén är skolbibliotekarie på Hjulsta grundskola i Stockholm, där hon ansvarar för Infoteket Bibliotek 7-9. Hon skriver om sitt arbete på bloggen Vad gör de i biblioteket?, som är en del av Pedagog Stockholm.

Peter Rydén är skolbibliotekarie på Tingsholmsgymnasiet i Ulricehamn. Sociala medier som en aktiv webbplats och blogg samt Twitter och Facebook är viktiga delar av skolbibliotekets verksamhet och hans arbete som skolbibliotekarie. Han strävar också efter att öka samarbetet mellan skolbibliotek, till exempel när det gäller kunskapsdelning, användning och vidareutveckling av lärresurser samt skapande i gemensamma projekt.

Här kan du se inslaget i efterhand. 

 Skolbiblioteket och bibliotekarien är viktiga pedagogiska resurser

Skolbiblioteket och skolbibliotekarien har fått en större pedagogisk roll i skolan efter att den nya skollagen och de nya läroplanerna trädde i kraft 2011. Det rör sig om en viktig resurs i undervisningen som de kommunala beslutsfattarna behöver förstå värdet av och som skolledning och lärare måste lära sig utnyttja på bästa sätt. Ett fungerande samarbete mellan skolbibliotekarier och lärare blir allt viktigare. Det gäller inte minst nu när skolan i varierande grad och hastighet genomgår en digitalisering. Därför behövs en bättre förståelse av skolbibliotekets moderna roller och vad det kan tillföra i utvecklingen av skolans pedagogiska verksamhet.

KB:s statistik från förra året över biblioteksverksamheten i landets skolor visar dock att de flesta inte är riktigt framme än. Hälften av eleverna på grundskolan och gymnasiet har inte tillgång till ett bemannat skolbibliotek. En av sex elever har inte alls tillgång till ett skolbibliotek, trots att de har rätt till det enligt skollagen. KB:s enkätundersökning till samtliga lärarutbildningar, som tar upp hur skolbibliotek tas upp som pedagogisk resurs i lärandemål och undervisning för de blivande lärarna, gav också ett nedslående resultat. Lärosätena utbildar helt enkelt inte lärare som är skolbibliotekskompetenta.

Den pedagogiska funktionen behöver framhävas mer

Flera aktörer pekar på att skolbibliotekets och skolbibliotekariens viktiga funktion i skolan behöver framhävas mer.  Det genomförs redan projekt som visar hur det kan gå till. Ett exempel är Skolbibliotekarielyftet, ett treårigt utvecklingsprojekt i fem län, som hoppas kunna fungera som en hävstång för skolutveckling. Det långsiktiga utvecklingsprojektet Idébibliotek 2.0 i Jönköping är ett annat bra exempel. Här är målet att skolbiblioteket ska bli en självklar resurs i alla ämnen.

Precis som Anna Kaya och Hanna Stehagen pekade på för några veckor sedan, är en god språklig förmåga och en väl utvecklad litteracitet en förutsättning för att eleverna ska lyckas i skolan. Läs- och skrivutvecklingsprojektet LÄSK på Centrumskolan i Växjö är ett exempel på hur det kan gå till i de lägre åldrarna.

Idag är det viktigt att fundera på vad som krävs för att läsfrämjande arbete ska fungera i ett alltmer digitalt medielandskap. Det gäller också att komma ihåg att allt läsande kan vara bra läsande, om eleverna får de förutsättningar de behöver för att utveckla sina förmågor. Cilla Daléns försöksverksamhet tillsammans med Katarina Lycken Rüter med att erbjuda elever en personlig lästränare, dokumenterad på Läsmuskler, pekar i en intressant riktning.

Skolbliotekariens arbete med nätbaserade lärresurser kan få en större roll

Skolbibliotekariens arbete med att samla och tillgängliggöra nätbaserade lärresurser kan bli en viktig och nödvändig uppgift för skolbiblioteket efterhand som skolan digitaliseras. Det argumenterar Mats Östling och Krister Widell för i sin rapport Det obegränsade rummet, som de skrev förra året på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting.

Det pågår flera projekt som har en viktig roll i uppbyggnaden av en nationell infrastruktur för webbaserade lärresurser. Hit hör det arbete som sedan ett par år tillbaka bedrivs i en teknisk kommitté på SIS kring it-standarder för lärande, som går ut på att fram ämnesordlistor och skapa en svensk metadataprofil. Här är Skolfederation - en central tjänst för identifiering och inloggning till webbaserade lärresurser - en viktig pusselbit.

Kanske kan även Länkskafferiet - en ideell webbtjänst som ursprungligen drevs och finansierades av Skolverket - spela en viktig roll för skolbibliotekarier och lärare framöver. Alla skolor behöver ett kvalitetsgranskat digitalt bestånd och det är ingen mening med att varje kommun eller skola uppfinner hjulet själva. Här skulle landets skolbibliotekarier och andra intresserade kunna göra en värdefull insats.

Hur som helst - en sak är säker: skolbiblioteket och skolbibliotekarien har en viktig roll att spela i dagens och framtidens skola!

Skollyftet

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Inloggning administratör

Då sajten är helt öppen och publik gäller endast denna inloggning för administratörer. Deltagare ska alltså inte logga in.

SKOLLYFTET

Kontakta oss

Skollyftets redaktion

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Frågor kring tekniken på webbplatsen

Micke Kring – @mickekring
jag@mickekring.se