Vecka 3: Jonas Bäckelin

Jonas Bäckelin arbetar som lärare i matematik och naturvetenskapliga ämnen på IT-Gymnasiet  Åkersberga. Under 2014 fungerar han som Expert EducatorMicrosoft Partners in Learning och kommer att medverka på deras Global Forum i Barcelona i mars. Både i och utanför sitt arbete undersöker han hur sociala nätverk, öppna dialoger och spridning av ny kunskap på nätet ger möjlighet till ett gränslöst lärande. Det handlar om att vara en nätbaserad och nätverkande lärare - snart en nödvändighet i en värld som blir alltmer digital och sammankopplad.

Ta gärna del av samtalet med Jonas Bäckelin i efterhand.

Nätbaserat lärande

I Webbstjärnan 2013 deltog Jonas Bäckelin och en klass i trean med projektet Nätbaserat lärande, en kurs som visade hur en personlig lärmiljö och ett öppet lärande på nätet kan användas i undervisningen på gymnasiet. Eleverna använde varsin Wordpress-blogg som personlig lärmiljö där de löste och reflekterade kring de uppgifter som ingick i kursen.

Med hjälp av rss-aggregatorn FeedWordPress samlades alla inläggen i en blogghubb som fungerade som utgångspunkt för samtal, diskussioner och samarbete i klassen. Detta kommer han att visa och berätta om på onsdagens hangout. Han kommer även att demonstrera gRSShopper och EduFeedr. gRSShopper gör det möjligt att skapa en personlig webbmiljö för att samla in, återanvända och sprida innehåll. EduFeedr är en webbaserad rss-läsare särskilt anpassad för att användas på nätkurser där bloggar tas i bruk av deltagarna.

Det nätbaserade och nätverkande lärandet knyter väl an till Anne-Marie Körlings tankar och erfarenheter kring det utvidgade kollegiet och till Dave Cormier och andra konnektivisters syn på lärande. Lärande och kunskapsutveckling är inte något som bäst sköts på egen hand, i avskildhet från andra människor. Det krävs ett socialt och kulturellt samspel och ett gemensamt skapande av mening för att förståelsen av vår komplexa värld ska bli så djup och mångfacetterad som möjligt.

Ett globalt lärandenätverk kan bli möjligt

Den franske filosofen Pierre Lévy har i mer än tjugo år undersökt vad den digitala utvecklingen som sveper över världen får för konsekvenser för livet och tillvaron. Han har en vision om ett samhälle där kunskap skapas gemensamt i öppna nätverk och där all kunskap är fritt tillgänglig för alla. Pierre Lévy menar att Internet kan ge oss en perfekt infrastruktur för detta, men det förutsätter att vi verkligen lär oss att använda de nya möjligheterna.

För Pierre Lévy är kunskap inte enbart en teoretisk förståelse av världen, utan det rör sig om kunskaper och färdigheter som vi behöver för att hantera livet. Det är inte den ekonomiska nyttan som har störst betydelse, utan det existentiella värdet. Internet och den snabba digitala utvecklingen gör det möjligt att skapa en slags kollektiv intelligens, ett globalt lärandenätverk där det ständigt skapas och delas ny kunskap. Om vi tillsammans lär oss att förstå och hantera dagens utmaningar, blir det möjligt att skapa ett bättre samhälle för alla. Vi måste förstå för att kunna förändra.

Inte bara kunnig utan också kunskapande

Kulturantropologen Michael Wesch, verksam vid Kansas State University, har blivit känd för att han utforskar samspelet mellan samhället och de digitala medierna med sina studenter. De använder också de nya uttrycksmedlen för att diskutera, skapa och lära tillsammans. Enligt Michael Wesch räcker det inte längre att vara kunnig (knowledgable), utan det är även nödvändigt att vara kunskapande (knowledge-able).

Undervisning kan inte enbart bygga på förmedling av kunskap, utan alla måste lära sig att lära att lära och med hjälp av pedagogiskt stöd, reflektion och analys utveckla information till kunskap, menar Michael Wesch. Men detta är inte heller tillräckligt. Vi måste dessutom förstå hur den digitala utvecklingen påverkar våra livsvillkor. Vad innebär egentligen de rättsliga ramar som styr och reglerar vår användning av nätet? Hur fungerar Internet? Hur fungerar en dators hårdvara, operativsystem och program? Vilka konsekvenser får det? Vi måste helt enkelt förstå både politiken och tekniken som sätter ramarna för att kunna påverka och förändra samhället och tillvaron.

En personlig lärmiljö ger den röda tråden

Att skapa en personlig lärmiljö på nätet är ett första viktigt steg för att ta kontroll över och att börja utveckla sitt lärande med utgångspunkt i sina egna funderingar, intressen och behov. Det kan du börja med här på Digitala skollyftet! Därför är det viktigt att börja använda samarbetsytor som wikis, bloggar, Twitter och Facebook-grupper för att knyta kontakter, inspireras, ställa frågor, dela med sig av sina egna kunskaper och erfarenheter och för att skapa tillsammans. En wiki, tänkt att fungera som extra studiehandledning på modersmålet i svenskundervisningen för elever med svenska som andraspråk, är ett konkret exempel på ett initiativ som redan tagits.

Lärande baserat på en personlig lärmiljö handlar om att skapa sin egen röda tråd, sin egen plattform, sitt eget informationsflöde och sina egna nätverk för att tillsammans med andra ständigt vidga gränserna för sin förståelse och för vad som är möjligt att göra. Detta undersökte Jonas Bäckelin med en gymnasieklass i våras och det gör vi tillsammans, här och nu!

Ta del av samtalet med Jonas Bäckelin:

Skollyftet

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Inloggning administratör

Då sajten är helt öppen och publik gäller endast denna inloggning för administratörer. Deltagare ska alltså inte logga in.

SKOLLYFTET

Kontakta oss

Skollyftets redaktion

Anna Kaya – @Anna_Kaya
Gunnel Thydell – @GunnelThydell
Sara Mörtsell – @SaraMrtsell
Per Falk – @perfal

redaktion.skollyftet@gmail.com

Frågor kring tekniken på webbplatsen

Micke Kring – @mickekring
jag@mickekring.se